Tweede onderzoek CBR drugs

Wanneer de psychiater van het CBR na het onderzoek komt tot de diagnose drugsmisbruik, zal het CBR dat oordeel overnemen en op basis hiervan uw rijbewijs ongeldig verklaren. De wet bepaalt echter dat u echter nog in de gelegenheid moet worden gesteld om een tweede onderzoek aan te vragen. U krijgt dan eerst een brief van het CBR met het onderwerp 'voorgenomen besluit tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs'. In die brief legt het CBR uit dat er volgens de psychiater sprake is van drugsmisbruik in ruime zin of volgens de DSM-criteria en dat zij uw rijbewijs ongeldig willen verklaren. U wordt de mogelijkheid geboden om een tweede onderzoek aan te vragen, maar dat kost weer veel geld en het is nog maar de vraag of dit tweede onderzoek tot een andere uitkomst zal leiden. Laat daarom vooraf de kans van slagen beoordelen door een gespecialiseerde advocaat!

Wat houdt het tweede onderzoek in?

Het tweede onderzoek houdt een nieuw onderzoek in door een psychiater die door het CBR wordt ingeschakeld. U krijgt in wezen hetzelfde onderzoek als bij de eerste psychiater met een:

 • urineonderzoek
 • lichamelijk onderzoek
 • psychiatrisch onderzoek
 • en een vraaggesprek

Kosten tweede onderzoek

De kosten voor een tweede onderzoek zijn hoog. Bijna € 700,00 kost het tweede onderzoek en u moet ook weer opnieuw vrij nemen om het onderzoek te ondergaan. Als het tweede onderzoek dan tot een andere uitkomst zou leiden, zou dit op zich nog een redelijke investering zijn, maar onze ervaringen met het tweede onderzoek zijn helaas niet heel erg positief.

Aanvragen tweede onderzoek

U kunt het tweede onderzoek aanvragen door betaling van de onderzoekskosten over te maken op de bankrekening van het CBR onder vermelding van het juiste betalingskenmerk. De betaling dient voor de in de brief aangegeven uiterste betaaldatum door het CBR te zijn ontvangen. Een advocaat kan eventueel uitstel aanvragen indien dit nodig is voor de beoordeling of het aanvragen van een tweede onderzoek zin heeft. Ook kunt u alvast de kosten betalen en die dan eventueel later terugvragen indien u - na overleg met de advocaat - hier toch vanaf ziet.

Heeft een tweede onderzoek zin?

De belangrijkste vraag voor u is of een tweede onderzoek zin heeft. Wij kunnen hier niet in z'n algemeenheid op antwoorden. Dit is echt afhankelijk van de omstandigheden van het geval en het rapport van de eerste psychiater die het CBR-onderzoek heeft verricht.

Of een tweede onderzoek zin heeft is onder meer afhankelijk van:

 • de vraag of de psychiater fouten heeft gemaakt in het onderzoek
 • of de feiten kloppen
 • of de urinewaarden duiden op recent gebruik van drugs
 • of het rapport begrijpelijk is
 • of de diagnose te bestrijden is

Risico's tweede onderzoek

Het aanvragen van een tweede onderzoek kan een behoorlijk risico zijn. Wanneer ook de tweede psychiater geen stopdatum aanneemt, loopt u het risico dat u nog langer moet wachten voordat er een recidivevrije periode van een jaar is verstreken en u weer een rijbewijs mag aanvragen. De stopdatum is de datum waarop de psychiater meent dat u gestopt bent. Welke datum als stopdatum wordt aangenomen is afhankelijk van een aantal factoren:

 • of u zelf verklaart gestopt of sterk geminderd te zijn met het gebruik van drugs
 • of de psychiater de anamnese (uw antwoorden tijdens het vraaggesprek met u) betrouwbaar acht
 • of de urinewaarden niet duiden op recent gebruik van drugs

Tweede onderzoek of bezwaar tegen CBR?

Vaak is het verstandiger om direct vol in de aanval te gaan door in bezwaar te gaan tegen de beslissing van het CBR en tevens via een voorlopige voorziening met spoed het rijbewijs terug te krijgen. Zo nodig kunt u via een eigen psychiater waar wij mee samenwerken een contra-expertise laten verrichten waarmee we het rapport van de psychiater kunnen bestrijden. Dit heeft vaak meer kans dan een tweede onderzoek.

Afweging

Een advocaat kan voor u op basis van het rapport van de eerste psychiater nagaan of het voor u zinvol is om een tweede onderzoek aan te vragen. Laat de uitslag van het onderzoek altijd beoordelen door een advocaat! De advocaat heeft het rapport van de psychiater, ook wel verslag van bevindingen genoemd, nodig om te beoordelen of het mogelijk is om hier nog verweer tegen te voeren. Als u zelf beschikt over het rapport van de psychiater, kunt u dit bij uw aanmelding via de website meesturen, maar wij kunnen het zelf ook opvragen bij het CBR. U kunt het rapport ook per e-mail aan ons doorsturen. De advocaat beoordeelt dan:

 • op welke gronden de psychiater tot zijn diagnose drugsmisbruik is gekomen
 • of er nog eventueel correcties mogelijk en aan te bevelen zijn, zo ja welke
 • of de redenen, op basis waarvan de psychiater tot die diagnose alcoholmisbruik is gekomen, juist zijn in het licht van de laatste jurisprudentie en de regelgeving
 • of er mogelijkheden bestaan om bezwaar in te stellen en via een voorlopige voorziening snel uw rijbewijs terug te krijgen
 • of het verstandig is om een tweede onderzoek aan te vragen via het CBR of een contra-expertise via een eigen psychiater is aan te bevelen
 • Een concreet advies wat u nu het beste kunt doen.
Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure